توضیح

لیست استانداردهای مواد غذایی

لیست استانداردهای مواد غذایی

موضوع شماره استاندارد
آب آشامیدنی – روشهای آزمون ۱۰۵۵ آب-آزمون مهار رشد جلبکهای آب شیرین بوسیله جلبکهای سبز تک سلولی ۷۶۱۷ آب -آیین کار آزمون باکتریولوژیکی ۴۲۰۷ آب-ایین کار نمونه جهت ازمونهای باکتریولوژیکی ۴۲۰۸ آب-ارزیابی عوامل مهارکننده سرعت مصرف اکسیژن در لجن فعال ۵۸۶۷ آب-اندازه گیری نیتروژن-روش استفاده از هضم اکسایشی توسط پراکسودی سولفات ۵۸۰۱ آب-اندازه گیری کلیفرم ۷۲۲۵ آب-تک یاخته های آزادزی-روش آزمون ۶۳۷۷ آب-تعیین میزان مواد جامد ۵۹۰۴ آب-جستجو و شمارش اسژور کلستریدیومهای احیاءکننده سولفیت با استفاده از صافی غشایی ۵۳۵۳ آب-اندازه گیری کروم به روش بیناب سنجی جذب اتمی-روش آزمون ۷۰۴۶ آب-جستجو و شمارش اسژور کلستریدیوم های احیاءکننده سولفیت به روش غنی سازی ۵۳۵۴ آب-جستجو و شناسایی باکتریهای آهن-روش آزمون میکروبیولوژی ۵۸۶۱ آب-جستجو و شناسایی ژیاردیا لامبلیا-روش آزمون میکروبیولوژی ۵۸۶۰ آب-جستجو وشناسایی لژیونلا-روش آزمون میکروبیولوژی ۵۸۵۹ آب-جستجو و شناسایی هایفومیستهای آبی-روش آزمون میکروبیولوژی ۵۸۶۶ آب-راهنمای استفاده مجدد آب در واحدهای تولیدی مواد غذایی ۶۲۷۳ آب-روش اندازه گیری به روش دین استارک ۲۹۷ آب-روش اندازه گیری مقدار کل سیانور ۳۰۶۹ آب-روش اندازه گیری یون آمونیوم ۳۰۶۷ آب-روش اندازه گیری یون آمونیوم به روش تقطیر و تیتراسیون ۳۰۶۸ آب-روش اندازه گیری یون سولفات ۲۳۵۳ آب-روش اندازه گیری یون کلسیم و منیزیم ۲۳۵۵ آب-روش آزمون سختی ۲۳۵۶ آب-روش بررسی ممانعت از نیترات سازی میکروارگانیسمهای لجن فعال بوسیله مواد شیمیایی و پسابها ۷۶۱۵ آب-روش تعیین یون فلوئور ۲۳۵۱ آب-روش تعیین یون نیترات ۲۳۵۲ آب-روش تهیه آب مقطر با درجه خلوص زیاد برای آزمون ۲۳۴۹ آب-روش روزمره نمونه برداری ۲۳۴۸ آب-روشهای نمونه برداری ۲۳۴۷ آب-شمارش میکروارگانیمسهای قابل کشت ۵۲۷۱ آب- شناسایی و شمارش باکتریهای احیاءکننده سولفات به روش MPN-روش آزمون میکروبیولوژی ۵۸۷۰ آب-شناسایی و شمارش قارچها-روش های آزمون میکروبیولوژی ۵۸۶۸ آب-کاربرد برم در گندزدایی آب استخرهای شنا-آیین کار بهداشتی ۷۲۲۴ آب-محصولات غیر فلزی-ویژگی ها ۱-۷۱۷۱ آب-میکروبیولوژی شناسایی و شمارش کاندیدا آلبیکنس ۵۷۵۴ آب-میکروبیولوژی-شناسایی و شمارش ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم به روش ایمونو فلورسانس-روش آزمون ۶۹۸۷ آب-میکروبیولوژی-جستجو و شناسایی ویبریوکلرا ۷۲۲۳ آب-میکروبیولوژی-جستجو و شناسایی کلیفرمها به روش وجود یا عدم وجود- روش آزمون ۷۲۲۵ آب-میکروبیولوژی-جستجو و شناسایی باکتریوفاژها -قسمت دوم:کلی فاژهای سوماتیک ۷۰۲۴ آب-میکروبیولوژی-جستجو و شناسایی سیانوباکترها -روش آزمون ۷۰۲۳ آب- میکرو بیولوژی -جستجو و شمارش استرپتوککهای مدفوعی به روش صافی غشایی ۳۶۲۰ آب-میکروبیولوژی-جستجو و شناسایی استرپتوککهای مدفوعی به روش غنی سازی در محیط مایع ۳۶۱۹ آب-میکروبیولوژی-جستجو و شمارش کلیفرمها به روش چند لوله ای ۳۷۵۹ آب -میکروبیولوژی-جستجو و شمارش کلیفرمها به روش غشایی ۳۷۶۰ آب-جستجو و شمارش آنتاموبا هیستولیتیکا-روش آزمون میکروبیولوژی ۷۰۶۷ آب-نماتودها-روش آزمون ۶۳۷۸ آب-واژه نامه-بخش پنجم -شیمیایی و آمار ۵-۵۷۱۱ آب-واژه نامه -بخش چهار-بیولوژی و میکروبیولوژی ۴-۵۷۱۱ آب-واژه نامه -بخش دوم-آب در طبیعت -نمونه برداری ۲-۵۷۱۱ آب-واژه نامه -بخش سه ۳-۵۷۱۱ آب-واژه نامه -بخش یک -فهرست الفبایی و موضوعات ۱-۵۷۱۱ آب-ارزیابی اثر مهارکنندگی ترکیبات موجود در آب بر روی رشد میکروارگانیزمهای موجود در لجن فعال ۶۸۵۸ آب-جداسازی آنتروویروسها -روش آزمون میکروبیولوژی ۶۸۲۲ آب-تعیین رنگ-روش آزمون کیفیت ۶۷۲۲ آب آشامیدنی بسته بندی شده-ویژگیها ۶۶۹۴ آب آشامیدنی و آب مورد مصرف در فراوری غذا و نوشیدنی -راهنمای نمونه برداری ۷۰۰۲ آب آشامیدنی -آیین کار اول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلرزنی گازی-برای تصفیه ۵۰۱۵ آب آشامیدنی-ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ۱۰۵۳ آب آشامیدنی بسته بندی شده-ویژگی های میکروبیولوژی ۶۲۶۷ آب آشامیدنی و مصرفی استخرهای شنا-میکروبیولوژی -ویژگیها ۱۰۱۱ آب آشامیدنی بسته بندی شده (به غیر از آب معدنی )-آیین کار بهداشتی ۶۳۰۵ آب پنیر-اندازه گیری مقدار چربی با استفاده از وزن سنجی -روش آزمون مرجع  ۸۹۷۵ آب سبزی-ویژگیها و مقررات عمومی ۷۴۲۵ آب لیمو-ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی ۸۷۸۸ آب معدنی-روش آزمون میکروبیولوژی ۵۸۶۹ آب معدنی طبیعی-ویژگی ها ۲۴۴۱ آب معدنی طبیعی-ویژگیهای باکتریایی ۴۴۰۳ آب معدنی طبیعی آشامیدنی-روش های آزمون باکتریولوژیکی و حد مجاز آلودگی ۲۵۹۱ آب های معدنی طبیعی آشامیدنی -آیین کار بهره برداری ۲۶۰۶ آب مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه -ویژگیها و روشهای آزمون ۱۷۲۸ آب مورد مصرف در باتریهای اسید سربی-ویژگیها و روشهای آزمون ۱۹۹۷ آب مورد مصرف در مواد فعال درسطح به عنوان حلال ۳۵۱۴ آب و فاضلاب-یون فلزات-اندازه گیری ۲۳۵۴ آب میوه-آب انار-ویژگیها-نمونه برداری-روش آزمون افشره ۵۶۶۲ آب میوه-آب گلابی تغلیظ شده -شفاف ویژگیها و روشهای آزمون ۵۵۱۴ آب میوه-آب گوجه فرنگی-ویژگیها و روشهای آزمون ۱۱۱۲ آب میوه-آب لیمو ترش-ویژگیها ۱۱۷ آب میوه -آب انار-ویژگیها ۲۶۱۶ آب میوه -آب انگور تغلیظ شده (کنستانتره) ۲۶۱۵ آب میوه-اب آلبالو-ویژگیها ۳۰۳۲ آب میوه-آب آلبالوی تغلیظ شده (کنسانتره)-ویژگیها ۵۵۲۸ آب میوه-آب سیب تغلیظ شده (کنسانتره)-ویژگیها ۲۶۸۷ آب میوه-آب گریپ فروت طبیعی-ویژگیها ۲۶۱۴ آب میوه-آب نارنگی تغلیظ شده (ستبر)-ویژگیها و روش آزمون ۷۹۵۰ آب میوه-پرتقال تغلیظ شده (کنسانتره) ویژگیها و روشهای آزمون ۴۰۸۳ آب میوه-ویژگیهای آب انگور ۱۶۳۴ آب میوه-گریپ فروت تغلیظ شده-ویژگیها و روشهای آزمون ۶۲۶۸ آب میوه-نوشابه های ورزشی-ویژگیها ۶۶۹۳ آب میوه-ویژگیهای آب پرتقال ۵۰۷ آب میوه-اندازه گیری اسید لاکتیک کل به روش بیناب سنجی ۵۱۸۰ آب میوه-اندازه گیری اسیدهای L- و D -لاکتیک با روش آنزیمی ۵۱۸۱ آب میوه-ویژگیهای آب سیب ۳۶۵ آب میوه-ویژگیهای میکروبیولوژی و تعیین شرایط بهداشتی آب میوه هایی که منحصرا” با استفاده از روش فیزیکی نگهداری می شوند ۳۴۱۴ آب میوه جات-روشهای آزمون ۲۶۸۵ آب میوه مخلوط-ویژگیها ۳۶۸۷ آب میوه ها-شربت پرتقال-ویژگیها و روشهای آزمون ۲۷۳۵ آب میوه ها-شربت لیمو-ویژگیها و روشهای آزمون ۲۷۳۶ آب میوه ها و سبزیها-روش اندازه گیری دی اکسید گوگرد ۴۳۰۸ آب میوه و سبزی اندازه گیری آنزیمی اسید L -مالیک به روش بیناب سنجی KADH 5638 آب میوه و فراورده های آن-اندازه گیری اسید مالیک کل به روش بیناب سنجی ۵۶۴۱ آب میوه و سبزی-اندازه گیری هسپریدین و نارینجین در آب مرکبات -روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا-روش آزمون ۸۴۶۲

در تاريخ ۰۹/مهر/۱۳۹۱ دیدگاه‌ها خاموش برچسب ها :

نوشته شده توسط admin

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی

وبسایت

دیدگاه ها غیر فعال شده اند

حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است. تماس با ما info@foodscience.ir
طراحي شده توسط ميلاد دهقان عضو گروه رویین